הקלטות ישיבת המועצה

ישיבה שלא מן המניין למינוי מ"מ וסגן ראש מועצה