• מערה
  • בנין המועצה
  • ריקודגלים
  • קרית ארבע חברון עיר שעושה את כל ישראל חברים

פרוטוקול ישיבת מועצה 06/2015

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 6/2015

שהתקיימה ביום ראשון, יג' סיון תשע"ה (31/5/2015)

משתתפים: מלאכי לוינגר, אריה סוד, ישראל אזולאי, ישראל ברמסון, סטס גרשיקוב, גיא עשת, יוסי זרמון, נעה רויטל, אליעזר רודריג

נוכחים: שולי שמעון – מזכיר המועצה, חיים שחר – גזבר המועצה, נריה דולב – מהנדס המועצה, רו"ח יאיר אילון, רו"ח רבקה אפטר.

סדר יום: 1. מתנ"ס– הצגת דו"ח כספי 2013;

2. מינוי ועדת ביקורת;

3. צו ארנונה 2016 – דיון מקדמי;

4. אישור תברי"ם;

סטס גרשיקוב: דורש לדון בנושא מועדון תנועת בית"ר כפי שביקשנו להעלות לסדר היום. בהתאם לתקנון, אתה חייב להעלות את זה.

גיא עשת: דורש לדון בנושא הוראת ראש המועצה האוסר על עובדי המועצה להיפגש עם חברי המועצה.

מלאכי לוינגר: נושא מועדון בית"ר יעלה לדיון בישיבה הזאת, למרות שקבלתי חוו"ד משפטית שאני לא חייב והנושא של גיא, יעלה בישיבה הבאה.

סע' שונות: מועדון תנועת בית"ר

יוסי זרמון: מציע (1) להוציא את הילדים בסיכון שנמצאים כעת בבנין בית"ר למקום אחר. הם צריכים טיפול ראוי אך לא על חשבון אחרים. בני נוער רבים לא באים בגללם למועדון ביתר.

(2) להפוך את כל הבנין למרכז בית"ר עם שילוט, דיגלול ורכז נוער שיקנה לנערים שבאים לשם ערכים ואידיאולוגיה, אחרת האלכוהול והסמים ימשיכו.

ישראל אזולאי: מציע להגיש לישיבה הבאה, הצעת החלטה לתוכנית תקציבית והעברה מסעיף לסעיף למימון הפעילות במועדון.

מלאכי לוינגר: אם אנו רוצים להיות פרקטים, אני מציע לזמן דיון רציני עם הגורמים המקצועיים שמטפלים בתחום הזה, שמחייב חשיבה ושיקול דעת.

הצבעה: הצעת זרמון ואזולאי : בעד – 7

נמנעים – 2 (מלאכי, סוד)

החלטה לסע' שונות בישיבת מועצה מס' 6/2015 מיום 31/5/205

הוחלט: 1. להוציא את הילדים בסיכון ממועדון ביתר למקום אחר.

2. להפוך את הבנין כולו למרכז בית"ר ולדאוג לשילוט, דגלול והעסקת רכז נוער.

3. בישיבת המועצה הבאה, תובא הצעת החלטה לתוכנית תקציבית והעברה מסעיף

לסעיף למימון הפעילות במרכז בית"ר כפי שהוצע לעיל.

סע' 1: מתנ"ס – הצגת דו"ח כספי 2013

רו"ח רבקה אפטר ויאיר אילון נותנים סקירה והסברים על דו"ח כספי של המתנ"ס לשנת 2013 שמראה הפסד בסך 537,000 ₪.

ישראל אזולאי: מציע לא לקיים את הדיון בדו"ח הזה בלי מנהלת המתנ"ס ובלי שמונחות בפנינו המסקנות של הביקורת החקירתית בנושא הפרסום שהיה לדברי הרו"ח, אחת הסיבות לגרעון הגדול. יש פה מחדל שערורייתי והנהלה שפישלה בגדול.

יוסי זרמון: מציע לשקול להגיש תלונה במשטרה, שתחקור אם אין פה חשד לפלילים.

סע' 2 מינוי ועדת ביקורת

מלאכי לוינגר: מציע את זרמון, נעה וגיא כחברים בועדה.

נעה רויטל: מציעה לראש המועצה לבטל את ההוראה האוסרת על עובדי המעוצה להיפגש עם חברי המועצה. לא אוכל למלא את תפקידי בועדת הביקורת אם ראש המועצה ימשיך לחסום אותו ויקח מאיתנו את הכלים הנחוצים לביצוע תפקידנו.

ישראל ברמסון: מציע לאשר את מינוי הועדה שכולנו מבינים את חשיבותה, בתקוה שהם יזכו לשיתוף פעולה ויתאפשר להם להיפגש עם מי שנחוץ.

גיא מוכן להיות יו"ר הועדה.

הצבעה: בעד – פה אחד

החלטה לסע' 2 בישיבת מועצה מס' 6/2015 מיום 31/5/2015

הוחלט על מינוי ועדת ביקורת בהרכב הבא: מר גיא עשת – יו"ר, מר יוסי זרמון וגב' נעה רויטל חברי ועדה.

סע' 3: אישור תברי"ם

שולי מציג את התברי"ם

תב"ר מס' 939 – הסדר ההימורים והספורט – שידרוג מגרש משולב ברמת ממרא

השתתפות מוסדות ותרומות 150,000 ₪

השתתפות הקרן לעבודות פיתוח 7,500 ₪

סה"כ תב"ר מס' 939 157,000 ₪

ישראל אזולאי: מציע לאשר בתנאי שיצא על הפרוייקט הזה מכרז מסודר ולא כמו בתברי"ם אחרים, שפיצלו אותם כדי להתחמק מחובת מכרזים.

ישראל ברמסון: מציע לאשר בתנאי שמלוא המימון ינוצל למטרה שלשמה הוא נועד ושלא יעבירו חלק מהכסף למטרות אחרות כפי שנוהגים לעשות פה.

הצבעה: בעד – 8

נמנע – 1 (זרמון)

הוחלט לאשר תב"ר 939 – הסדר ההימורים והספורט – שידרוג מגרש משולב ברמת ממרא.

המכרז למימוש הפרוייקט יהיה על מלוא סכום התב"ר ולמטרה שלשמה הוא נועד בלבד.

תב"ר 928 – שיכון – בתי אפרים – בדיקת היתכנות לשינוי תב"ע 103,000 ₪.

מלאכי לוינגר: מציע שוב לאשר את התב"ר שנחוץ מאוד להצלחת הפרוייקט והגדלת הביקוש ל- 102 יח"ד שאמורות להיבנות שם.

השינוי בתב"ע אמור לשפר את הסטנדרט של הדירות ולאפשר את הגדלתם מ- 80 מ"ר ל- 100 מ"ר ויותר.

אליעזר רודריג: מציע לדון ולאשר זאת מיד לאחר שנדע מי הקבלן הזוכה במכרז שמסתיים מחר.

שמעתי מנציג קבוצת הרכישה שמשתתפת במכרז, כי הם לא מעוניינים בשלב זה לשנות את התב"ע, כדי לא לעכב את הפרוייקט ולאחר זכייתם הם יבדקו אם יש צורך בכך.

גיא מודיע כי לא ישתתף בהצבעה משום שהוא נרשם לקבוצת הרכישה שמתמודדת במכרז .

הצבעה : הצעת מלאכי: בעד – 2 (מלאכי, סוד)

הצעת רודריג: בעד – 6 (ברמסון, רודריג, נעה, אזולאי, סטס, זרמון )

גיא לא משתתף בהצבעה

הוחלט לדחות את הדיון באישור תב"ר מס' 928 עד לאחר קביעת הקבלן הזוכה

בפרוייקט.

תב"ר מס' 925 – פיס – מתקן פיס ירוק 100,000 ₪

מלאכי לוינגר: מציע לאשר את התב"ר לאור חוות הדעת של מהנדס המועצה והמזכיר.

אליעזר רודריג: מציע לא לאשר את הקמת המתקן במקום המוצע בחצר בנין 507 כי זה יפריע מאוד לדיירים שיגורו שם.

יוסי זרמון: מציע לבקש להמיר את התב"ר מאזור 500 לשכונת "אשמורת יצחק", כי שם אין שום מתקן משחקים.

הצבעה: הצעת מלאכי : בעד – 2 (מלאכי, סוד)

הצעת רודריג/זרמון : בעד – 7 ( רודריג, נעה, ברמסון, גיא, זרמון, אזולאי, סטס )

הצעת רודריג/זרמון התקבלה

הוחלט לא לאשר את תב"ר 925 במקום המוצע בחצר בנין 507 ולבקש להמירו לשכונת "אשמורת יצחק".

שולי שמעון מלאכי לוינגר

מזכיר המועצה ראש המועצה

רשם: שולי שמעון – מזכיר המועצהעבור לתוכן העמוד